26 augusti 2023

Carro och Marie skötte dagens ringmärkning som gav 19 nymärkta fåglar av 11 arter. Talgoxarna ställde upp som vanligt och var talrikast med 6 individer, därefter bidrog pilfink, koltrast och svarthätta med vardera 2 individer. Utöver detta bjöds det på enstaka individer av lövsångare, ärtsångare, buskskvätta, grå flugsnappare, törnsångare, trädgårdssångare och blåmes.

Trädgårdssångare

Till dagens guidning kom 17 intresserade personer. Trots att nätfångsten under dagen inte varit så talrik, dök en talgoxe och en svarthätta upp lagom till guidningen och de blev mycket uppskattade och fotograferade.

Sträcket avspanades från södra udden med storskarv som vanligaste art med knappt 400 passerande åt söder. Små flockar med småspov och kärrsnäppa, några större strandpipare, gluttsnäppa och skärsnäppa representerade vadarna. Bläsand, kricka, sjöorre, ejder och svärta kan nämnas bland änderna. Några sparvhökar och tornfalk och ett par väldigt stationära havsörnar var rovfåglar som noterades under sträckspaningen.